sythymesnos Games

Challenge from raskolnikov
Stanley Random Chess
raskolnikov
Black win
sythymesnos
3/21/2010
Huh? II
Stanley Random Chess
sythymesnos
Black win
spoke
11/26/2009
Huh? II
Stanley Random Chess
spoke
Black win
sythymesnos
11/13/2009
Challenge from raskolnikov
Stanley Random Chess
sythymesnos
Black win
raskolnikov
8/19/2009
Pyramid challenge from Tahur
Stanley Random Chess
Tahur
White win
sythymesnos
5/24/2008
The original Chess
Stanley Random Chess
Ursus
White win
sythymesnos
4/24/2008
spoke
White win
sythymesnos
1/28/2008
Huh?
Stanley Random Chess
sythymesnos
White win
neoliminal
12/16/2007
Huh?
Stanley Random Chess
Jerry Sven
Black win
sythymesnos
12/13/2007
Huh?
Stanley Random Chess
sythymesnos
White win
Jerry Sven
12/12/2007
Huh?
Stanley Random Chess
neoliminal
Black win
sythymesnos
12/1/2007
Pyramid challenge from Tahur
Stanley Random Chess
Tahur
Black win
sythymesnos
11/16/2007
Huh?
Stanley Random Chess
Ursus
Black win
sythymesnos
11/16/2007
Huh?
Stanley Random Chess
sythymesnos
White win
langhab
11/16/2007
Huh?
Stanley Random Chess
Grignard
Black win
sythymesnos
11/15/2007
Huh?
Stanley Random Chess
langhab
Black win
sythymesnos
11/15/2007

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2023

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England