Chicken are sweet Chicken Chess

PlayerRank12345678910Score
  Jim100111111111111111D1D16/18
  Rick Groszkiewicz211011101111111111D1D16/18
  surkimus300011011011111111D1D13/18
  Philip400001010110111111D1D11/18
  palaciorep500010010011111½11D1D10½/18
  Ingemar Assarsjö600000100011110111D1D9/18
  Manfred Kraut700000001000011111D1D7/18
  andu80000000000100011115/18
  chesspool9000000000½0000001D1D2½/18
  BigDaddy100D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D0D000D0D0/18

Tournament Details

Games

Chicken are sweet
Chicken Chess
BigDaddy
Black win
andu
5/13/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
White win
BigDaddy
5/13/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
6/13/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Rick Groszkiewicz
Black defaulted
BigDaddy
6/26/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
BigDaddy
White defaulted
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
5/31/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Ingemar Assarsjö
Black defaulted
BigDaddy
6/25/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
White win
Chicken are sweet
Chicken Chess
BigDaddy
White defaulted
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
White win
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
White win
andu
6/1/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
Black defaulted
BigDaddy
6/27/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
5/27/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
6/26/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
Black win
Philip
6/1/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
BigDaddy
White defaulted
Philip
6/27/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
White win
Philip
6/12/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
White win
andu
6/12/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
Black defaulted
BigDaddy
7/6/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
White win
surkimus
6/19/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
6/17/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
6/24/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
Black win
surkimus
7/2/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
BigDaddy
White defaulted
surkimus
7/6/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
White win
Philip
6/5/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
White win
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
White win
surkimus
6/25/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
White win
andu
6/12/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
Black defaulted
BigDaddy
7/2/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
Black win
Jim
6/5/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
6/6/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
6/11/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
Black win
Jim
6/24/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
Black win
Jim
6/13/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
BigDaddy
White defaulted
Jim
7/2/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
palaciorep
White win
Philip
6/3/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
palaciorep
Black win
Jim
6/9/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
palaciorep
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
palaciorep
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
palaciorep
Black win
surkimus
6/17/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
palaciorep
White win
andu
6/4/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
palaciorep
Black defaulted
BigDaddy
7/4/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
White win
palaciorep
6/3/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
White win
palaciorep
6/10/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
palaciorep
5/31/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
palaciorep
6/3/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
White win
palaciorep
6/17/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
Black win
palaciorep
5/31/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
BigDaddy
White defaulted
palaciorep
7/4/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Manfred Kraut
Black win
Philip
5/29/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Manfred Kraut
Black win
Jim
6/6/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Manfred Kraut
Black win
palaciorep
6/2/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Manfred Kraut
Black win
surkimus
6/14/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Manfred Kraut
White win
andu
6/2/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Manfred Kraut
Black defaulted
BigDaddy
7/5/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
Black win
Manfred Kraut
5/29/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
White win
Chicken are sweet
Chicken Chess
palaciorep
White win
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
White win
Manfred Kraut
6/13/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
BigDaddy
White defaulted
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
Black win
Philip
6/5/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
Black win
Jim
6/12/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
Black win
palaciorep
6/4/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
Black win
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
Black win
surkimus
6/14/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
Black win
andu
6/2/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
Black defaulted
BigDaddy
7/5/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Philip
White win
chesspool
6/7/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Jim
White win
chesspool
6/12/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
6/10/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
6/1/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
Manfred Kraut
White win
chesspool
6/5/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
chesspool
5/31/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
surkimus
White win
chesspool
6/18/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
andu
White win
chesspool
5/31/2010
Chicken are sweet
Chicken Chess
BigDaddy
White defaulted
chesspool
7/5/2010

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2023

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England