Bordello ~ 1

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. e4 c5
Clock started on 11/14/2008
2. f3 g6 3. Qff2 b6 4. d4 cxd4 5. Qfxd4 Qgg7 6. Qcd2 Qdc7 7. g3 h5 8. c3 h4 9. Qbd3 Qac6 10. Qhg2 Qge5 11. Qab1 hxg3 12. h3 Qfh6 13. Q1f1 f5 14. Qxh6 Qxh6 15. Qbc2 e6 16. Qcd2 f4 17. Qfe2 Qhg7 18. Qxe5 Qgxe5 19. Qd4 Qcc5 20. Qed3 Qbb7 21. b4 Q5c6 22. Qge2 Qxc3 23. Q2xc3 Qxc3+ 24. Qed2 Qcxd4 25. Qxd4 Qbc7 26. Q1a1 Qxd4 27. Qaxd4 Qc1+
Black win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England