Bordello ~ 1

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. c4 c6
Clock started on 11/5/2008
2. g3 Qbc7 3. Qc3 d5 4. cxd5 Qxd5 5. Qbc2 f6 6. Qfg2 Qff7 7. Qxd5 Qxd5 8. Qgg2 Qcd6 9. Q2b3 Qce6 10. Qac1 Qgf7 11. Qc1c2 Qhg8 12. Qbxd5 Qexd5 13. b3 Qad8 14. Qdb1 g6 15. Qge4 Q8d7 16. Q2d3 Qxe4 17. Qdxe4 e6 18. Qbd3 Qgf8 19. Qhf3 Qf7e7 20. Qxd6 Qdxd6 21. Qfd3 f5 22. Qxd6 Qxd6 23. Qh4 Qd5 24. e3 h5 25. Qg5 Qg8 26. Qcf6 Kd7 27. Qgxg6 Qxg6 28. Qxg6 Qh1+ 29. Ke2 Qxh2 30. Qf7+ Kd6 31. Qxb7 h4 32. Qb4+
White win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England