Bordello ~ 1

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. c4 c5
Clock started on 11/5/2008
2. Qa4 Qc6 3. Qbc2 g5 4. g3 Qgg6 5. Qab1 b6 6. Qgg2 Qdc8 7. Qaxc6 Qaxc6 8. Qxg6 fxg6 9. Qxc6 dxc6 10. Qbe4 Qd6 11. Qfg2 Qhf6 12. Qc3 h5 13. Qcc2 g4 14. f4 Qcd7 15. e3 Kd8 16. Qe2 Kc8 17. Qhg2 Qg8 18. Qa4 Kb8 19. b3 Qa1+ 20. Qd1 Qxd2+ 21. Qxd2 Qxd2+ 22. Kxd2 Qd8+ 23. Qd3 Qxd1+ 24. Kxd1 Qxd3+ 25. Ke1 Qxe3+ 26. Kf1 Qe4 27. Kg1 e5 28. fxe5 g5 29. Qa3 Qe1+ 30. Kg2 h4 31. gxh4 gxh4
Black win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England